فصل پنجم - ساير مقررات

‌ماده 42 - هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر مكلفند هر ماه يك بار، گزارشي از فعاليت‌هاي خود را كه داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده‌هاي تحت رسيدگي و‌موضوع‌ها طرح شده است، همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به مسئول هماهنگي دستگاه متبوع ارائه دهند. هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر‌استان موظفند يك نسخه از گرايش ياد شده را براي اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند.

‌ماده 43 - برقراري مقرري ياد شده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضاي كارمند و در غياب يا فوت او وراث قانوني وي است كه پس از بررسي و با تشخيص و‌تأييد هيأت تجديدي نظر مربوط انجام مي‌پذيرد. ملاك (15) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدور رأي است.

‌تبصره 1 - هيأت تجديدي نظر هر سال يك بار، وضع معيشت خانواده اين قبيل افراد را بررسي كرده و با توجه به نتايج بررسي، نسبت به قطع يا كاهش يا‌افزايش مقرري ياد شده با رعايت حداكثر مقرر تصميم مقتضي اتخاذ كرده و گزارش آن را به هيأت عالي نظارت ارسال مي‌كند.

‌تبصره 2 - مقررات مربوط به برقراري حقوق وظيفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده كارمند منفصل نيز بايد رعايت شود.

‌ماده 44 - اعضاي هيأت عالي نظارت، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، مسئولان هماهنگي هيأت‌ها و كاركنان دفترهاي آنها و دفتر هماهنگي بازرسي و‌نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري، اعضاي گروه‌ها تحقيق و بازرس‌هاي هيأت عالي نظارت در مدتي كه در مشاغل ياد شده انجام وظيفه مي‌كنند از‌فوق‌العاده شغل اضافي علاوه بر فوق‌العاده شغل استحقاقي تا پنجاه درصد برخوردار مي‌شوند كه در هر حال ميزان فوق‌العاده شغل افراد ياد شده از (150%)‌تجاوز نمي‌كند.

‌تبصره - تعيين ميزان فوق‌العاده مزبور با توجه به حجم وظايف و مسئوليت‌هاي محول شده در مورد اعضاي هيأت عالي نظارت با نظر رييس هيأت ياد شده، در‌مورد مسئولان هماهنگي هيأت‌ها، بازرس‌هاي هيأت عالي نظارت و كاركنان دفتر هماهنگي بازرسي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري، با نظر دبير هيأت‌عالي نظارت و در مورد بقيه افراد ياد شده در اين ماده با نظر مسئول هماهنگي ذيربط تعيين مي‌شود.

‌ماده 46 - هيأت‌ها موظفند اسامي و مشخصات اعضاي اصلي و علي‌البدل و تغييرات آنها را همواره از طريق مسئول هماهنگي هيأت‌ها به هيأت عالي نظارت‌اعلام كنند.

‌ماده 47 - اداره‌هاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، بازخريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات‌دولتي مي‌شوند، به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1386-10-3 12:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ