فصل چهارم - هماهنگي و نظارت

‌ماده 34 - براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأت‌ها، وزيران و هر يك از بالاترين مقام‌هاي دستگاه‌هاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه يك نفر‌را به عنوان نماينده خود كه به طور مستقيم زير نظر آنان فعاليت مي‌كند به عنوان مسئول هماهنگي هيأت‌هاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور معرفي مي‌كنند.

‌ماده 35 - وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي هر يك از مسئولان هماهنگي هيأت‌هاي به شرح زير است:

1 - برگزاري جلسه‌هاي هماهنگي بين هيأت‌هاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله‌هاي زماني مناسب.

2 - بازرسي از چگونگي كار هيأت‌هاي مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع، تهويه در مواردي كه گزارشي‌از كم‌كاري و غرض‌وري آنها دريافت مي‌كنند و ارسال يك نسخه از آن به هيأت عالي نظارت.

3 - نظارت بر فعاليت هيأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمايي و هدايت آموزش آنها به منظور اجراي هر چه صحيح‌تر قانون.

4 - بررسي صلاحيت اعضاي هيأت‌ها و گروه‌هاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صلاحيت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت‌عالي نظارت.

5 - ارائه نقطه‌نظرها و پيشنهادهاي هيأت‌ها به مراجع ذيربط براي رفع اشكال‌ها و بهبود فعاليت هيأت‌ها.

6 - تهيه گزارش‌هاي ماهانه از كار هيأت‌هاي مربوط و ارسال آنها به هيأت عالي نظارت، همراه با يك نسخه از كليه آراي صادر شده به منظور:

‌الف - جمع‌بندي و تهيه گزارش‌هاي دوره‌اي لازم براي اطلاع مسئولان ذي‌ربط.

ب - تجزيه و تحليل كار هيأت‌ها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيقي قانون در اصلاح بافت نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي.

ج - بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأت‌ها در موارد لزوم.

7 - انجام پيگيري لازم براي رفع مشكلات و نيازهاي مربوط به تأمين نيروي انساني و تداركاتي هيأت‌ها براي تسهيل در كار آنها.

8 - بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأت‌ها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار اين فعاليت‌ها در سالم‌سازي محيط اداره‌هاي تابع و‌ارسال آن براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارت در فاصله‌هاي شش ماهه و يك ساله.

9 - دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه‌هايي از هيأت‌ها در مركز يا استان‌ها يا تعطيل كار بعضي از شعبه‌ها با توجه به‌حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابع و وابسته.

10 - حضور مستقيم در جلسه‌هاي مسئولان هماهنگي هيأت‌هاي دستگاه‌هاي مشمول قانون، جهت اطلاع از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هر چه‌بيشتر در كار هيأت‌هاي مربوط

11 - ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركزي اين تماس‌ها در مركز، به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور.

‌تبصره - براي انجام وظايف ياد شده در اين ماده، دفتري با عنوان "‌دفتر هماهنگي هيأت‌ها" در هر يك از دستگاه‌هاي نامبرده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه‌زير نظر مسئول هماهنگي هيأت‌ها ايجاد مي‌شود.

‌ماده 36 - كليه هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهاي وابسته به دستگاه‌هاي مربوط، مكلفند يا مسئول هماهنگي هيأت‌هاي دستگاه‌هاي متبوع‌همكاري‌هاي لازم را معمول دارند.

‌ماده 37 - "‌هيأت عالي نظارت" - موضوع ماده (22) قانون - مركب از سه نفر از بين مسئولان هماهنگي دستگاه‌هاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين‌آيين‌نامه به پيشنهاد دبير كل سازمان امور اداري  استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران و يك نماينده از قوه قضايي به رياست دبير كل سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - آيين‌نامه مربوط به چگونگي كار هيأت عالي نظارت به تصويب هيأت ياد شده مي‌رسد.

‌ماده 38 - هيأت‌هاي موضوع قانون و كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور مكلفند با هيأت عالي نظارت، هماهنگي و همكاري‌هاي لازم را معمول دارند و مدارك‌لازم را در اختيار هيأت ياد شده قرار دهند.

‌ماده 39 - كليه هيأت‌هاي رسيدگي مكلفند جهت صدور آرا از فرم‌هاي مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري(‌دبيرخانه هيأت عالي نظارت) تهيه و ابلاغ مي‌شود استفاده كنند.

‌ماده 40 - در صورت انحلال هيأتي توسط هيأت عالي نظارت، مراتب به اطلاع بالاترين مقام دستگاه مربوط مي‌رسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف(30) روز نسبت به تشكيل هيأت جديد اقدام و پرونده‌هاي مربوط را جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاع كند.

‌ماده 41 - براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأت‌هاي موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هيأت عالي نظارت حسب مورد يكي از هيأت‌هاي موجود را‌تعيين كرده و پرونده مورد نظر را به آن هيأت ارجاع مي‌كند و هيأت تعيين شده مكلف به رسيدگي است.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1386-10-3 12:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ