فصل سوم - چگونگي رسيدگي به تخلفات

ماده 19 - رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي‌گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در آن صورت متهم‌در جلسه حضور مي‌يابد.

‌تبصره - در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت موظف است يك بار وي را براي حضور در جلسه دعوت كند.

‌ماده 20 - تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هيأت‌هاي رسيدگي كننده است.

‌ماده 21 - هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده، و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (‌اعم‌از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند، و وجود يا فقدان سوء نيت وي، اقدام به صدور‌رأي و اتخاذ تصميم مي‌كند. رأي هيأت‌ها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي‌اعضاي رأي‌دهنده در زير رأي صادر شده باشد.

‌ماده 22 - جلسه‌ها هيأت‌ها با شركت سه نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.

‌ماده 23 - آراي صادر شده توسط هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون، به طور مستقيم و بلافاصله به اداره‌هاي كارگزيني يا‌دواير مشابه دستگاه‌ها ذيربط ارسال مي‌شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف (30) روز از تاريخ صدور رأي، آرا و احكام صادر شده را به كارمندان‌مربوط ابلاغ كرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل دهند. در صورت سهل‌انگاري مسئولان كارگزيني يا امور اداري مربوط در‌ابلاغ آرا و احكام صادر شده به متهم يا متهمان، با آنان طبق قانون رفتار مي‌شود، همچنين هر گونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأت‌ها ممنوع است با‌متخلفان طبق قانون رفتار مي‌شود.

‌ماده 24 - هيأت‌هاي بدوي مكلفند زير آراي خود قطعي يا قابل پژوهش بودن آرا، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را درج كنند.

‌ماده 25 - درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هيأت‌هاي بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف (30) روز از تاريخ ابلاغ رأي، با زبان‌فارسي و ذكر دلايل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود. ملاك دريافت به موقع درخواست، تابع ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است.

‌تبصره - درخواست تجديد نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده ياد شده انجام مي‌شود.

‌ماده 26 - اداره‌هاي كارگزيني دستگاه‌ها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوط‌ارسال كنند، و در مواردي كه رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد، وي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر نكند رأي صادر شده را از‌تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند.

‌ماده 27 - كليه هيأت‌ها مكلفند در متن داراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند.

‌ماده 28 - در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالت‌هاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي هيأت درباره وي ممكن نباشد، مراتب به هيأت‌عالي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان اجرا مي‌شود.

‌ماده 29 - هيأت‌ها در موارد لزوم مي‌توانند در ارتباط با اتهام‌هاي وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام نظر كنند و مراجع ياد شده مكلفند‌حداكثر ظرف (30) روزبه استعلام هيأت‌ها پاسخ دهند.

‌تبصره - هيأت‌ها مكلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر كنند و وزارت ياد شده موظف است ظرف (10) روز به استعلام هيأت‌ها پاسخ دهد.

‌ماده 30 - بلاتكليفي گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأت‌ها يا صدور آراي غير قطعي (‌قابل تجديد نظر) از سوي هيأت‌هاي‌بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأت‌ها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد.

‌ماده 31 - فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي‌شود و در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي "ج"، "‌د" و "‌ز" ماده (9) قانون‌ فوت شود اعمال مجازات‌هاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌شود.

حكم اين ماده مانع‌از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست.

‌تبصره - در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأت تجديد نر فوت‌كند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌شود.

‌ماده 32 - هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريع‌ترين زمان ممكن به پرونده‌هايي كه در هيأت‌هاي پاكسازي و بازسازي گذشته و هيأت‌هاي رسيدگي به‌تخلفات اداري منجر به صدور رأي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند. رسيدگي به اين پرونده‌ها‌در مواردي كه توسط هيأت‌هاي سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا‌هيأت عالي نظارت نقض شده‌اند به عهده هيأت تجديد نظر است. در مواردي كه توسط هيأت‌هاي

سابق رأي لازم صادر نشده باشد، اين رسيدگي بر عهده هيأت‌بدوي است. چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين ماده بين هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر اختلاف نظر باشد، حل‌اختلاف با مسئول هماهنگي يا نماينده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌هاي موضوع تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه است.

‌ماده 33 - هيأت‌هاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهام‌هاي مديران قبلاً مراتب را به اطلاع مسئول هماهنگي مربوط برسانند، مرجع‌رسيدگي به اين قبيل پرونده‌ها به پيشنهاد مسئول هماهنگي و تأييد بالاترين مقام دستگاه‌هاي ياد شده در تبصره (1)‌ماده (2) اين آيين‌نامه هيأت بدوي استان‌مربوط يا هيأت‌هاي متشكل در مركز دستگاه است.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-5-12 10:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ