فصل دوم - شروع به رسيدگي

‌ماده 12 - گروه تحقيق موضوع ماده (5) قانون، متشكل از سه عضو است كه از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي‌و اصل ولايت فقيه و دارا بودن حداقل (25) سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم رييس هيأت انتخاب مي‌شوند. كارمند بودن دو عضو از سه عضو ياد شده‌الزامي است.

‌ماده 13 - هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر يك دستگاه مي‌توانند از يك گروه تحقيق استفاده كنند، مشروط بر اينكه براي تحقيق در مرحله تجديد نظر در خصوص‌يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود.

‌ماده 14 - گروه‌هاي تحقيق فقط درباره كارمندي مي‌توانند تحقيق كنند كه از طرف هيأت‌هاي بدوي يا تجديد نظر، بررسي وضع آنها به اين گروه‌ها ارجاع شده‌باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي‌گيرد كه هيأت‌ها معين مي‌كنند.

‌تبصره 1 - هر گاه عضو گروه تحقيق، قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد، يا با متهم دعواي‌حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد.

‌تبصره 2 - استفاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نيست.

‌ماده 15 - هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرس‌های هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي‌مي‌كنند.

‌ماده 16 - كليه كارمندان، مسئولان مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاري‌هاي لازم را با هيأت‌ها به عمل آورنده و مدارك، اسناد و‌اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأت‌ها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است.

‌تبصره - در مواردي كه پرونده متهم در هيأت‌ها تحت رسيدگي است، هر گونه تصميم‌گيري نسبت به حال استخدامي وي، منوط به كسب نظر از بالاترين مقام‌دستگاه يا نماينده وي است.

‌ماده 17 - هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسي‌هاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت براي‌دفاع كارمند منظور كنند. اين هيأت‌ها در صورت تقاضاي كارمند، مدارك لازم را در اختيار وي قرار مي‌دهند.

‌ماده 18 - متهم مي‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم كند،‌در غير اين صورت هيأت مي‌تواند به موارد اتهام رسيدگي، و رأي لازم را صادر كند.

‌تبصره - كارمند متهم مي‌تواند به منظور ارايه مدارك دفاعي خود از هيأت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت كند. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است و‌در هر حال مدت تمديد از (5) روز نبايد تجاوز كند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-5-12 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ