فصل دوم : تخلفات اداري

ماده 8 :

 تخلفات اداري به قرار زير است :

1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري .

2 - نقض قوانين و مقررات مربوط.

3 - ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل .

4 - ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت .

5 - اخاذي .

6 - اختلاس .

7 - تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص .

8 - ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري .

9 - تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.

10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ، ايراد خسارات به اموال دولتي .

11 - افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري .

12 - ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه .

13 - سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري .

14 - كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده .

15 - سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.

16 - ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري .

17 - گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.

18 - تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند.

19 - تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري .

20 - رعايت نكردن حجاب اسلامي .

21 - رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي .

22 - اختفا، نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.

23 - استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.

24 - داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي .

25 - هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي .

26 - جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي .

27 - دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحاني ، افشاي سوالات امتحاني يا تعويض آن ها.

28 - دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط.

29 - غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي .

30 - سو استفاده از مقام و موقعيت اداري .

31 - توقيف ، اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني .

32 - كارشكني و شايعه پراكني ، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانوني .

33 - شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني ، يا تحريك به برپايي تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني .

34 - عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35 - همكاري با ساواك منحله به عنوان مامور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي.

36 - عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

37 - عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

38 - عضويت در تشكيلات فراماسونري.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1386-9-28 11:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ