•    فصل اول : تشكيلات و حدود و وظايف

ماده 1 :

به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هياتهاي تحت عنوان "هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان " تشكيل خواهد شد. هياتهاي مزبور شامل هياتهاي بدوي و تجديد نظر مي باشد.

تبصره 1 : هيات تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاه هاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي شود و در صورت داراي شعبه هايي خواهد بود.

تبصره 2 : در صورت تشخيص هيات عالي نظارت يك هيات تجديد نظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي گردد.

ماده 2 :

هر يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و سايردستگاه هاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره 1 : در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.

تبصره 2 : هيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هياتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيات تجديد نظر همان دستگاه باشند، همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديد نظر پرونده هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن راي داده اند شركت نمايند.

ماده 3 :

بركناري اعضاي هياتهاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصويب هيات عالي نظارت صورت مي گيرد.

ماده 4 :

صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيات بدوي است و آرا صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ ، قطعي و لازم الاجرا است . در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست تجديد نظر نمايد، هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي است . آراي هيات تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم الاجرا است .

تبصره 1 : هر گاه راي هيات بدوي قابل تجديد نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد راي صادر شده قطعيت مي يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم الاجرا است .

تبصره 2 : ابلاغ راي طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و در هر صورت فاصله بين صدور راي و ابلاغ آن از 30 روز نبايد تجاوز كند.

ماده 5 :

به منظور تسريع در جمع آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هياتها مي توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف ، تعداد اعضا و شرايط عضويت در گروه هاي تحقيق ، در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود.

تبصره : گروه هاي تحقيق هر يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديد نظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد.

ماده 6 :

اعضاي هياتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه ، بايد داراي شرايط زير باشند:

1- تاهل .

2 - حداقل 30 سال سن .

3 - حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن .

تبصره 1 : در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تاييد هيات عالي نظارت بلامانع است.

تبصره 2 : در هر هيات بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هياتهاي بدوي و تجديد نظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.

ماده 7 :

اعضاي هياتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور راي شركت نخواهند كرد:

الف - عضو هيات با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب - عضو هيات با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد.  

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1386-10-10 11:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ